Pedagogiek

Het Avontuur Kinderopvang biedt een vertrouwde, huiselijke sfeer, waar kinderen warmte, geborgenheid en ruimte voor de eigen specifieke ontwikkeling ervaren. Wij dragen bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden van kinderen. Hierbij spelen de wijze waarop wordt ingespeeld op het veelvuldig contact met leeftijdgenootjes een belangrijke rol.

Vanzelfsprekend hangt de groepsgrootte af van de leeftijd van het kind. Hoe jonger het kind is, hoe groter de behoefte aan zorg en begeleiding zal zijn en des te kleiner de groepsgrootte. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de begeleiding van de kinderen in de groep door te werken met horizontale stamgroepen.

Elk kind is uniek, met eigen kwaliteiten, achtergrond en mogelijkheden. Kinderen zijn nieuwsgierig, willen ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen, anderen ontmoeten en zich ontwikkelen. Elk kind doet dit op eigen manier en tempo. Elk kind wordt binnen Het Avontuur Kinderopvang met aandacht, zorg en respect behandeld.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan, tot stand gekomen in samenwerking met de oudercommissie, vind je de belangrijkste pedagogische doelen van Het Avontuur Kinderopvang en de wijze waarop wij deze doelen waarborgen.

Pedagogische visie

De pedagogisch medewerkers van Het Avontuur Kinderopvang gaan uit van de volgende uitgangspunten:

 • Elk kind is uniek met eigen mogelijkheden, behoeften en achtergrond.
 • Elk kind krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen in eigen tempo.
 • Elk kind wordt gewaardeerd, zoals het is. Respect in de omgang is fundamenteel.
 • Kinderen worden positief benaderd, ze worden gestimuleerd en aangemoedigd.
 • Het is belangrijk dat elk kind zich prettig voelt in het dagverblijf en plezier heeft.
 • Het is belangrijk om in te gaan op wat kinderen zelf aangeven of inbrengen. Dat kan gaan om duidelijk aangegeven ideeën voor spel of activiteiten, maar ook om vragen en behoeften die minder uitgesproken zijn.
 • Goed luisteren en kijken naar kinderen is essentieel. Wij stemmen de benadering van kinderen af, op wat ze nodig hebben.
 • Kinderen kunnen veel en hebben vaak meer in zich, dan je onmiddellijk ziet. Het is belangrijk om elk kind verschillende ervaringen op te laten doen, zodat het zich naar eigen kunnen en tempo kan ontwikkelen.
 • Kinderen moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen, maar er moeten ook duidelijke grenzen aangegeven worden.
 • Structuur en regelmaat zijn belangrijk voor het gevoel van veiligheid bij kinderen.
 • Er is veel aandacht voor buiten spelen en sportieve activiteiten.
 • Er is veel aandacht voor creatieve ontwikkeling, door zingen, muziek maken, toneel spelen, knutselen, dansen, kleien, …